(e-SH) 7 Agustus -- 1 Tawarikh 9 - Jangan Lewatkan Kesempatan Melayani!

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Senin, 7 Agustus 2023
Ayat SH: 1 Tawarikh 9

Judul: Jangan Lewatkan Kesempatan Melayani!

Melayani adalah kehormatan yang Allah percayakan kepada umat-Nya. Melayani adalah bentuk ketaatan dari umat yang telah ditebus.

Dalam pasal 9 Kitab 1 Tawarikh ini tercatat nama-nama mereka yang pulang dari pembuangan. Di sini, penulis Tawarikh hendak menunjukkan perhatian khusus pada pentingnya menaati Allah dalam kehidupan setiap umat-Nya.

Nama-nama para imam, orang-orang Lewi, dan para penunggu pintu gerbang dicatat dalam daftar penduduk Yerusalem (10-22). Mereka adalah orang-orang yang khusus ditugaskan di rumah Allah.

Azarya hadir sebagai pemuka rumah Allah, ia mengatur pelayanan yang akan dilangsungkan (11). Semaya, orang Lewi, dan kerabatnya melayani (14-16). Ada juga Salum dan sanak saudaranya yang bertugas sebagai penunggu pintu rumah Allah (19).

Para imam, orang Lewi, dan para penunggu pintu gerbang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk peribadatan secara saksama (23-32). Setiap hal yang berhubungan dengan ibadah dipersiapkan dan diatur secara tepat sehingga ketika mereka melaksanakan peribadatan, hati dan pikiran mereka dapat difokuskan kepada Allah.

Apa pun bentuknya, pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka adalah bentuk pelayanan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dengan melayani, mereka menaati Allah yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka.

Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk menaati Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai anggota jemaat, kita pun beribadah di dalam gereja-Nya dan dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Apa pun bentuk pelayanan yang kita lakukan, harus dipersiapkan dengan sepenuh hati, agar setiap detail persiapan yang dilakukan dapat menolong umat Allah untuk beribadah dengan pikiran dan hati yang berpusat kepada Allah. Setiap pelayanan yang kita kerjakan dengan ketulusan berkenan bagi Allah.

Mari kita berikan hati dan diri kita untuk menggunakan hak istimewa dalam pelayanan kepada Allah. Jangan lewatkan kesempatan melayani! [PMS]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2023/08/07/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?1+Tawarikh+9
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/1+Tawarikh+9

1 Tawarikh 9

 1  Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia.
 2  Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah.
 3  Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye:
 4  Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda.
 5  Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya.
 6  Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang.
 7  Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua,
 8  Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia
 9  dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak.
10  Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin,
11  Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah,
12  lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer,
13  dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah.
14  Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari;
15  lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin Asaf,
16  serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa.
17  Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala.
18  Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi.
19  Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk.
20  Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia.
21  Zakharia bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan.
22  Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu.
23  Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu.
24  Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan.
25  Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari untuk bekerja bersama-sama mereka,
26  sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah.
27  Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi.
28  Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan.
29  Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah,
30  sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah.
31  Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti.
32  Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat.
33  Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya.
34  Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
35  Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.
36  Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,
37  Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot.
38  Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.
39  Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.
40  Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha.
41  Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas.
42  Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.
43  Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.
44  Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar