(e-SH) 29 Juli -- Baca Gali Alkitab

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Baca Gali Alkitab

1 Tawarikh 4:1-23

Menurut Wycliffe, ayat 1-7 merupakan bagian pelengkap untuk daftar keturunan Hezron yang sebelumnya disebutkan dalam pasal 2. Kemudian, ayat 8-20 menunjukkan hubungan antara kesepuluh pemimpin. Selanjutnya, ayat 21-23 menyebutkan keturunan dari putra ketiga Yehuda, yaitu Sela.

Ada tokoh yang menarik dalam bacaan kali ini, yaitu Yabes. Disebutkan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya (9). Akan tetapi, kita pun mendapatkan bahwa Yabes adalah seorang pendoa. Yabes berdoa meminta berkat berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan, dan perlindungan-Nya; lalu Allah mengabulkan permintaannya (10). Kisah ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang berkenan kepada doa umat-Nya. Terlebih lagi, Tuhan menepati perjanjian dengan umat-Nya.

Apa saja yang Anda baca?
1. Sebutkanlah kelanjutan silsilah Yehuda? (1-8)
2. Apa yang tertulis tentang Yabes? (9-10)
3. Setelah bercerita tentang Yabes, silsilah siapa sajakah yang selanjutnya ditulis oleh penulis Kitab 1 Tawarikh? (11-23)

Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda?
1. Berdasarkan doa Yabes, doa seperti apa yang berkenan bagi Tuhan?
2. Yabes telah menjadi teladan yang baik bagi bangsa Israel. Teladan apa saja yang Anda dapatkan dari Yabes atau keturunan Yehuda lainnya?

Apa respons Anda?
1. Adakah pergumulan pribadi yang ingin Anda doakan kepada Tuhan hari ini?
2. Berkaitan dengan silsilah, bagaimana cara Anda mendidik generasi penerus untuk menjalin relasi intim dengan Tuhan?

Pokok Doa:
Mendoakan para orang tua untuk mengajar anak-anaknya cara menghadapi tantangan hidup bersama Tuhan.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?1+Tawarikh+4:1-23
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/1+Tawarikh+4:1-23

1 Tawarikh 4:1-23

 1  Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.
 2  Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.
 3  Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;
 4  lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem.
 5  Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.
 6  Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.
 7  Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.
 8  Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.
 9  Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan."
10  Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!" Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
11  Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;
12  dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.
13  Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;
14  dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.
15  Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.
16  Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.
17  Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.
18  Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.
19  Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha itu.
20  Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.
21  Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,
22  lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; --riwayat-riwayat ini tua.
23  Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar