(e-SH) 6 Juni -- Kejadian 10 - Dunia yang Dipimpin oleh si Jahat

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Kamis, 6 Juni 2024
Ayat SH: Kejadian 10

Judul: Dunia yang Dipimpin oleh si Jahat

Setelah kejatuhan manusia, dunia ini dikuasai oleh si jahat (1Yoh. 5:19), dan semua orang berdosa menaati penguasa kerajaan angkasa (Ef. 2:1-2).

Tidak mengherankan, sejak awal sekali, Kain membunuh Habel, dunia penuh dengan kejahatan sehingga air bah diturunkan, dan dalam nas bacaan kita hari ini sosok yang berkuasa adalah Nimrod, keturunan Ham (6-9).

Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membuat permusuhan antaran keturunan ular (keturunan orang tidak percaya, keturunan Kain) dengan keturunan perempuan (keturunan orang percaya, keturunan Set) (Kej. 3:15). Keturunan yang dimaksudkan adalah keturunan rohani, karena secara fisik semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa. Setelah air bah, semua manusia adalah keturunan Nuh, yang nantinya menjadi 70 bangsa. Angka 70 merupakan angka kepenuhan yang menekankan bahwa seluruh manusia adalah keturunan Nuh.

Kita mungkin berpikir bahwa tidak ada lagi keturunan ular karena keturunan Kain sudah habis semua. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa keturunan Ham adalah keturunan ular. Terlihat bagaimana ular, Kain, dan Kanaan dikutuk karena dosa Ham (Kej. 3:14; 4:11; 9:25). Lalu, raja pertama adalah Nimrod, yang kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad di tanah Sinear, serta Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah, dan Resen (10-12). Tidak mengherankan dalam peristiwa menara Babel, semua orang dipimpin untuk menentang Allah.

Setelah menipu Adam dan Hawa, Iblis telah memegang kuasa atas dunia. Tentunya Iblis berada di bawah kendali Allah. Namun, hal ini membuat kita dapat mengerti mengapa dunia penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan, serta perlawanan terhadap orang benar. Sebagai orang percaya, untuk melakukan apa yang diperkenan oleh Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus karena musuh kita adalah penguasa kerajaan angkasa.

Sekarang mari kita berdoa kepada Bapa dan bersandar pada Roh Kudus supaya kita siap dalam peperangan rohani yang selalu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita di tengah kuasa si jahat. [INT]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2024/06/06/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?Kejadian+10
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/Kejadian+10

Kejadian 10

 1  Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka.
 2  Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.
 3  Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma.
 4  Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim.
 5  Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka.
 6  Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.
 7  Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan.
 8  Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;
 9  ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN."
10  Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear.
11  Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah
12  dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu.
13  Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,
14  orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin.
15  Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het,
16  serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi;
17  orang Hewi, orang Arki, orang Sini,
18  orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu.
19  Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa.
20  Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
21  Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet.
22  Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram.
23  Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas.
24  Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.
25  Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.
26  Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah,
27  Hadoram, Uzal dan Dikla,
28  Obal, Abimael dan Syeba,
29  Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan.
30  Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.
31  Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
32  Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar