(e-SH) 4 Agustus -- 1 Tawarikh 7 - Kesatuan dalam Perbedaan

Posted On // Leave a Comment
e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Jumat, 4 Agustus 2023
Ayat SH: 1 Tawarikh 7

Judul: Kesatuan dalam Perbedaan

Perbedaan merupakan hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Setiap orang sudah diciptakan sebagai individu yang berbeda, tetapi kejatuhan ke dalam dosa mengubah perbedaan menjadi sesuatu yang sulit diterima.

Semangat penulis Kitab 1 Tawarikh untuk menerima keragaman membuatnya memasukkan nama-nama dari suku-suku utara dalam penulisan silsilah ini. Tema tentang Israel yang menjadi satu, yang tidak terpisah menjadi dua kerajaan, mendapat perhatian khusus dari penulis dan orang-orang Israel.

Penulis kitab ini ingin meningkatkan moral orang-orang yang kembali dari pembuangan dengan menarik identitas mereka sebagai suatu bangsa yang satu, yang mencakup suku-suku kerajaan Yehuda di selatan maupun suku-suku kerajaan Israel di utara.

Dalam pasal ini, kita dapat melihat bahwa secara khusus penulis kitab mencantumkan nama-nama perempuan (13, 15, dan seterusnya), yang menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan. Ia melihat adanya peran perempuan yang aktif dalam pemulihan Yerusalem pascapembuangan. Penulis Kitab 1 Tawarikh juga memahami bahwa Allah yang disembah bukanlah Allah yang membeda-bedakan manusia berdasarkan gender ataupun rasnya. Ia menghargai manusia sebagai ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan-Nya.

Hidup yang kita jalani dalam interaksi dengan sesama pasti akan diisi dengan berbagai macam perbedaan. Alih-alih memperuncing keadaan, anak-anak Allah justru harus menghargai perbedaan dan menerima sesama dalam semangat kesatuan.

Seperti penulis Kitab 1 Tawarikh yang menyadari akan pentingnya kesatuan dalam membangun jati diri bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, demikian juga dengan kita sebagai umat-Nya. Sudah seharusnya kita menerima perbedaan gender, ras, status sosial, dan lain sebagainya dalam kerangka kesatuan sebagai gambar dan rupa Allah.

Kesatuan hadir bukan dari tidak adanya perbedaan, melainkan dari keinginan dan komitmen di dalam Tuhan untuk menerima perbedaan. [PMS]

e-SH versi web: https://www.sabda.org/publikasi/sh/2023/08/04/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: https://alkitab.sabda.org/?1+Tawarikh+7
Mobile: https://alkitab.mobi/tb/passage/1+Tawarikh+7

1 Tawarikh 7

 1  Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.
 2  Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.
 3  Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.
 4  Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.
 5  Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.
 6  Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.
 7  Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.
 8  Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.
 9  Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.
10  Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.
11  Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.
12  Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.
13  Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.
14  Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.
15  Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.
16  Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.
17  Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.
18  Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer dan Mahla.
19  Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.
20  Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat,
21  dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.
22  Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.
23  Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.
24  Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu serta Uzen-Seera.
25  Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,
26  dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,
27  dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua.
28  Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya,
29  dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.
30  Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.
31  Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.
32  Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.
33  Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.
34  Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.
35  Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.
36  Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra,
37  Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.
38  Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.
39  Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.
40  Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar