(e-SH) 27 Januari -- 2 Samuel 3:2-21 - Berpihak pada Pilihan Tuhan

Posted On // Leave a Comment

e-SH(c) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                        e-Santapan Harian
      Sarana untuk menggumuli makna Firman Tuhan bagi hidup
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA

Tanggal: Senin, 27 Januari 2020
Ayat SH: 2 Samuel 3:2-21

Judul: Berpihak pada Pilihan Tuhan

Kesadaran untuk berpihak pada pilihan Allah merupakan hal yang penting untuk diasah. Meskipun kesadaran tersebut muncul belakangan, tidak ada kata terlambat bila diikuti upaya mewujudkan keberpihakan pada pilihan Allah.

Keretakan relasi antara Isyboset dan Abner bermula karena Abner mengganggu gundik raja, yang dianggap sama dengan menuntut hak untuk menjadi raja atau melakukan pengkhianatan kepada raja. Tuduhan ini memang sangat beralasan karena Abner memang memiliki pengaruh yang sangat besar (3:6-7). Di sisi lain, ini adalah jalan bagi Abner untuk memihak kepada Daud.

Kesadarannya mulai muncul bahwa keberpihakannya kepada Isyboset selama ini adalah hal yang salah. Karena Isyboset bukan raja pilihan Allah. Meskipun Isyboset tidak menuduh dia memihak kepada Daud, namun Abner mengakui bahwa Daud adalah raja yang dipilih oleh Allah (3:8-9). Perubahan keberpihakan Abner kepada Daud semakin jelas ketika ia mengirim utusan kepada Daud, kesediaannya memenuhi apa yang menjadi permintaan Daud, serta upayanya untuk mengumpulkan semua orang Israel agar mengadakan perjanjian dan mengakui Daud sebagai raja mereka (3:12-21). Sementara itu, perjuangan Isyboset telah gagal, meskipun ia masih hidup. Bahkan, sukunya sendiri, yaitu suku Benyamin, juga telah siap untuk mengangkat Daud menjadi raja mereka (3:17-19).

Perubahan pilihan merupakan hal yang wajar dalam perjalanan hidup manusia. Namun, kepekaan dan kemampuan untuk mengenali dan memilih pilihan Allah merupakan proses yang perlu diasah terus-menerus. Hal ini akan menolong orang menyadari kesalahannya dalam menentukan pilihan, mengubah pilihannya kepada yang benar, dan selanjutnya mewujudkan keberpihakannya pada pilihan Allah agar terjadilah apa yang menjadi pilihan dan kehendak Allah.

Doa: Tuhan, mampukan kami mengenali pilihan-Mu dan hidup dalam keberpihakan pada apa yang menjadi pilihan-Mu. [CTR]

e-SH versi web:http://www.sabda.org/publikasi/sh/2020/01/27/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Diskusi renungan ini di Facebook:
https://www.facebook.com/groups/santapan.harian/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ayat Alkitab: http://alkitab.sabda.org/?2+Samuel+3:2-21
Mobile: http://alkitab.mobi/tb/passage/2+Samuel+3:2-21

2 Samuel 3:2-21

 2  Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel;
 3  anaknya yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel; yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai raja Gesur;
 4  yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit; yang kelima ialah Sefaca, anak Abital;
 5  dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.
 6  Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul.
 7  Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa; dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isyboset kepada Abner: "Mengapa kauhampiri gundik ayahku?"
 8  Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isyboset itu, katanya: "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan?
 9  Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan TUHAN dengan bersumpah kepadanya,
10  yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan takhta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Bersyeba."
11  Dan Isyboset tidak dapat lagi menjawab sepatah katapun kepada Abner, karena takutnya kepadanya.
12  Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan: "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu."
13  Jawab Daud: "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal kuminta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikhal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku."
14  Daud mengirim utusan juga kepada Isyboset, anak Saul, dengan pesan: "Berikanlah isteriku Mikhal, yang telah kuperoleh dengan seratus kulit khatan orang Filistin."
15  Lalu Isyboset menyuruh mengambil perempuan itu dari pada suaminya, yakni Paltiel bin Lais.
16  Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia, sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya: "Ayo, pulanglah." Maka pulanglah ia.
17  Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya: "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu.
18  Maka sekarang bertindaklah, sebab TUHAN sudah berfirman tentang Daud, demikian: Dengan perantaraan hamba-Ku Daud Aku akan menyelamatkan umat-Ku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya."
19  Abner berbicara dengan orang Benyamin; pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin.
20  Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama dua puluh orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya.
21  Berkatalah Abner kepada Daud: "Baiklah aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat.


e-SH(c) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ YLSA
Diterbitkan dan Hak Cipta(c) oleh Scripture Union Indonesia
e-SH  Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
(e-SH) owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@hub.xc.org
- - -
Anda diberkati melalui Santapan Harian?
Mari mendukung pelayanan Yayasan Pancar Pijar Alkitab (PPA)
Rekening BCA cab Pintu Air no. 106.30066.22 an. Yay Pancar Pijar Alkitab

0 komentar:

Posting Komentar